2023 World Final

2-6 October, Tenerife (Spain)

REGULAMIN TURNIEJU

WORLD CORPORATE GOLF CHALLENGE POLAND 2021

12.09.2021 Sobienie Królewskie Golf & CC

1. Komitet Turnieju

 1. W skład Komitetu Turnieju wchodzą: Dyrektor Turnieju, Sędzia Główny i przedstawiciel Pola Golfowego Sobienie Królewskie Golf & CC. Osobowy skład Komitetu Turnieju podany będzie do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie turnieju.

 2. Turniej World Corporate Golf Challenge Poland jest rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa, zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Turnieju.

 3. W przypadku, gdy członek Komitetu Turnieju jest powiązany z daną sytuacją, nie będzie on uczestniczył w rozstrzygnięciu sporu z nią związanego. W sprawach spornych decydujący głos należy do Dyrektora Turnieju, którego decyzja jest ostateczna.

 4. Komitet Turnieju powołuje Sędziego Głównego, którego decyzje dotyczące zastosowania Reguł Golfa są ostateczne.

2. Uprawnieni do gry w turnieju

 1. Amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited:

  a. zawodnicy z aktualną kartą HCP PZG na dzień rejestracji do turnieju;

  b. w przypadku dopuszczenia do gry zawodników posiadających kartę HCP wydaną przez inne niż PZG narodowe związki/federacje golfa, muszą oni przedstawić oficjalne potwierdzenie HCP, najpóźniej w dniu treningowym w wersji papierowej do Biura Zawodów lub wysyłając e-mail na adres poczty elektronicznej [email protected].

 2. Limity:
  a. podczas turnieju obowiązuje limit 80 graczy, czyli 40 drużyn 2-osobowych
  b. limit HCP dokładny dla graczy w turnieju wynosi
  – dla kobiet: 36,0
  – dla mężczyzn: 24,0
  c.
  zawodnicy oraz zawodniczki z wyższymi HCP mogą zostać dopuszczeni do gry w turnieju z HCP zgodnie z limitami zawartymi w podpunkcie b. Decyzję o dopuszczeniu gracza podejmuje Komitet Turniejowy. Zawodnicy dopuszczeni do turnieju z wyższym HCP niż 36 dla kobiet i 24 dla mężczyzn w przypadku wygranej nie będą mogli odebrać nagrody głównej czyli wyjazdu na finały światowe WCGC. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na kolejną najwyżej skwalifikowaną w turnieju.
  d.
  organizator zastrzega sobie prawo przyznania 10 „dzikich kart” do turnieju

 3. Wiek graczy: zawodnik musi mieć ukończone 18 lat w przeddzień rozpoczęcia turnieju.

3. Zasady Gry

 1. Turniej jest rozgrywany drużynowo. Każda drużyna składa się z dwóch zawodników i reprezentuje firmę/korporację/instytucję/organizację posiadającą osobowość prawną. W przypadku zgłoszenia drużyny składającej się z zawodników reprezentujących dwie różne firmy zawodnicy między sobą ustalają ostateczną nazwę drużyny pod której nazwą występują.

 2. Drużyna jest stroną w której partnerzy mogą udzielać nawzajem pomocy w myśl Reguł gry w golfa. Każdy z partnerów gra swoją piłką

 3. Ostateczny skład drużyn należy przedstawić najpóźniej w przeddzień turnieju tj. 11 września 2021 do godziny 15:00 osobiście w Biurze Turniejowym, telefonicznie pod numerem telefonu +48 600 262 639 lub e-mailem na adres: [email protected]. Wszelkie ewentualne zmiany po tym terminie muszą być zatwierdzone przez Komitet Turnieju.

 4. Skład drużyn musi bezwzględnie pozostać ten sam podczas rozgrywania rundy regulaminowej turnieju. Nie ma możliwości zmiany zawodników w drużynie po starcie turnieju.

4. Zgłoszenia, opłaty turniejowe i gracze rezerwowi

 1. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są  na oficjalnych elektronicznych formularzach zgłoszeniowych na stronie www.wcgc.pl , lub drogą mailową na adres [email protected].

 2. Opłaty turniejowe należy uiścić drogą elektroniczną w terminie 7 dni od wystawienia ale nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem turnieju, postępując zgodnie z instrukcją na stronie rejestracji do turnieju, lub w razie nieskorzystania z żadnej z możliwości tam opisanych, przelewem na poniższy rachunek bankowy:

Nazwa rachunku: Plej Sp. z o. o.

Nr rachunku: Bank Millenium 95 1160 2202 0000 0001 5077 0947

z adnotacją: Nazwa drużyny – opłata za ”WCGC”

 1. Opłaty Turniejowe

Drużyna 2-osobowa dla dwóch członków SKG&CC z opłaconym członkostwem rocznym SKG&CC

450 zł netto / 553,5 zł brutto (w tym 23% VAT)

Drużyna 2-osobowa jeden członek SKG&CC z opłaconym członkostwem rocznym plus gość z poza klubu SKG&CC

600 zł netto / 738 zł brutto (w tym 23% VAT)

Drużyna 2-osobwa 2 graczy spoza Klubu SKG&CC

750 zł netto / 922,5 zł brutto (w tym 23% VAT)

Opłata za udział w turnieju obejmuje: udział w turnieju (1 dzień), koszulka turniejowa, start pack dla każdego gracza, catering podczas dni turniejowych,

 1. Lista zakwalifikowanych i rezerwowych drużyn ogłoszona będzie na stronie www.wcgc.pl  na 2 dni przed rozpoczęciem turnieju.

 2. Rejestracja, zamknięcie i ogłoszenie list startowych – w przeddzień turnieju drużyny zakwalifikowane do turnieju mają obowiązek potwierdzenia swojego uczestnictwa w turnieju w Centrum Turniejowym do godz. 15:00. Potwierdzenie może nastąpić osobiście lub telefonicznie na numer +48 600 262 639. Oficjalne zamknięcie listy startowej do turnieju nastąpi o godz. 16.00. Oficjalne ogłoszenie listy startowej odbędzie się o godzinie 18:00 w Centrum Turniejowym oraz zostanie ona umieszczona na stronie www.wcgc.pl i FB turnieju.

 3. Drużyny rezerwowe – drużyny z listy rezerwowej zostaną dopuszczeni do turnieju wyłącznie w wypadku wolnych miejsc w turnieju (gdy liczba zakwalifikowanych zawodników jest mniejsza od maksymalnej liczby graczy). Gracze rezerwowi będą umieszczani w turnieju według dokonania opłaty turniejowej (liczy się data wpłynięcia opłaty na konto organizatora).

 4. Zwrot wniesionych opłat turniejowych w przypadku drużyn nie zakwalifikowanych (lista rezerwowa) do turnieju zostanie dokonany w całości. Zwrot opłat turniejowych wniesionych przez drużyny zakwalifikowane do turnieju nastąpi jedynie w sytuacji zgłoszenia wycofania z turnieju na piśmie lub e-mailem [email protected] na 4 dni przed rundą treningową. Zwrot wniesionych opłat turniejowych nastąpi w terminie 1 miesiąca od zakończenia turnieju.

5.Format i Tee startowe

 1. Turniej rozgrywany w formacie Stroke play Stableford netto ¾ HCP

 2. Tee startowe
  a. Kobiety – czerwone
  b. Mężczyźni – żółte

   

6. Nagrody i klasyfikacje

 1. W  turnieju World Corporate Golf Challenge Poland prowadzona będzie wyłącznie klasyfikacja Stableford netto z ¾ HCP – 18 dołków – suma wyników indywidualnych w drużynie.

I miejsce drużynowo – wyjazd na światowy finał w Cascais (w tym: przelot wraz ze sprzętem golfowym, pobyt, transfery, nocleg, udział w turnieju i w oficjalnych wydarzeniach towarzyszących)

II miejsce drużynowo – atrakcyjne nagrody rzeczowe od partnerów i sponsorów

III miejsce drużynowo – atrakcyjne nagrody rzeczowe od partnerów i sponsorów

Nagrodą dla zwycięskiej drużyny będzie udział w światowym finale turnieju World Corporate Golf Challenge, rozgrywanym w dniach 1-5 listopada 2021 w Portugalii. Organizator zastrzega iż w przypadku braku możliwości wyjazdu jednego lub obu zawodników ze zwycięskiej drużyny nagroda przechodzi na drużynę zajmującą kolejne miejsce w klasyfikacji finałowej.

 1. Konkursy dodatkowe – podczas turnieju World Corporate Golf Challenge Poland rozgrywane będą liczne konkursy dodatkowe zgodnie z regulaminami szczegółowymi dostępnymi w Biurze Turniejowym.

 2. W przypadku wystąpienia okoliczność które nie pozwolą na dokończenie gry wszystkim uczestnikom (np.:. burze) wyniki będą liczone z pierwszych 9 dołków lub z mniejszej ilości dołków które rozegrały wszystkie drużyny.

7. Rezygnacja z uczestnictwa w Turnieju

 1. Drużyna, która zarejestruje swój udział w turnieju i zostanie do niego zakwalifikowana, może wycofać się z zawodów jedynie pod warunkiem przesłania takiej informacji pocztą elektroniczną na adres: [email protected] co najmniej na 4 dni przed rundą treningową. Wniesiona przez drużynę opłata turniejowa zostanie w takim przypadku zwrócona w terminie 1 miesiąca od zakończenia turnieju.

 2. Wszelkie nagłe wypadki konieczności rezygnacji drużyny z udziału w turnieju, po upływie 3-dniowego terminu, o którym mowa w pkt. 7.1., należy bezzwłocznie zgłosić telefonicznie u organizatora na numer +48 600 262 639 oraz pocztą elektroniczną na adres: [email protected].

8. Dyskwalifikacje

 1. Wyjaśnienia odnośnie przerwania gry lub nie pojawienia się na starcie należy złożyć osobiście w formie pisemnej w Centrum Turniejowym przed zakończeniem turnieju lub przesłać e-mailem na adres: [email protected] w ciągu 7 dni od daty zakończenia turnieju. Pismo zostanie rozpatrzone przez Komitet Turnieju w trakcie trwania turnieju lub w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma.

2.Każdy zawodnik, który rażąco narusza standard zachowania gracza poprzez np. rzucanie kijami, używanie wulgarnych wyrażeń, itp., może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć Sędzia Główny na podstawie własnej oceny sytuacji (Reg. 1.2a).

9. Czas rozpoczęcia gry i grupy startowe

 1. Każda drużyna powinna być gotowa do rozpoczęcia gry 5 minut przed czasem startu wyznaczonym dla niej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie startu w wyznaczonym miejscu (Reg. 5-3a), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie będą dwa uderzenia karne odjęte od sumy zdobytych punktów stableford w turnieju. W przypadku kiedy zawodnik przybędzie na miejsce startu 5 minut po wyznaczonym czasie zostanie zdyskwalifikowany. Jeżeli Komitet Turnieju ustali, że wyjątkowe okoliczności nie pozwoliły zawodnikowi wystartować o wyznaczonym czasie to ma możliwość nie nakładać na niego kary. Oficjalny czas startu mierzony jest wg zegara znajdującego się na miejscu startu.

 2. Czasy startów grup startowych będą generowane z systemu informatycznego obsługi turniejów na podstawie kryteriów przyjętych przez Komitet Turnieju oraz opisanych w regulaminie.

10. Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji ( Reg. 5.7)

Komitet Turnieju w potencjalnie niebezpiecznych warunkach może ogłosić przerwanie gry w następujący sposób:

 1. Natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny

Jeżeli zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę i postąpić zgodnie z Reg. 5.7 Jeżeli zawodnik nie przerwie gry natychmiast, zostanie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary.

 1. Przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny

Jeżeli zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, mogą przerwać grę natychmiast lub kontynuować ją, pod warunkiem, ze zrobią to bez opóźniania. Jeżeli zdecydują się na kontynuowanie gry danego dołka, mogą ją przerwać w dowolnym momencie przed zakończeniem dołka, zgodnie z Reg.5.7 W każdym przypadku gra musi być przerwana po zakończeniu danego dołka .

 1. Wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny

Gracze muszą wznowić grę, gdy Komitet Turnieju ogłosi jej wznowienie.

11. Zdawanie kart wyników

Odbiór kart wyników odbywać się będzie w Biurze Turniejowym przez osobę wskazaną przez Komitet Turnieju w czasie do 15 minut po zakończeniu rundy.

12. Zasady rozstrzygania remisów po rozegraniu rund regulaminowych

 1. O pierwszym miejscu zadecyduje dogrywka w systemie „nagłej śmierci” w formacie stroke play brutto na dołkach wskazanych przez Komitet podczas ogłoszenia dogrywki.

 2. Każda z drużyn zakwalifikowanych do dogrywki wskazuje jedną osobę reprezentującą drużynę w dogrywce.

 3. Jeżeli w dogrywce będzie brało udział więcej niż dwie drużyny, dogrywka będzie trwała do momentu wyłonienia zwycięzcy. Kolejne miejsca zajmą drużyny według kolejności odpadania z dogrywki w taki sposób, że im później dana drużyna odpadnie, tym wyższe miejsce zajmuje. W przypadku, gdy dwie lub więcej drużyn odpadnie z dogrywki po tym samym dołku, o zajętych miejscach rozstrzygnie lepszy wynik w następującej kolejności: ostatnia runda, ostatnie 9, 6, 3, ostatni dołek pola ostatniej rundy.

 4. O pozostałych miejscach nagradzanych (2 i 3 miejsce) wśród drużyn w klasyfikacji zostanie zastosowana metoda countback: ostatnia runda, ostatnie 9, 6, 3, ostatni dołek pola ostatniej rundy.

13. Sprzęt elektroniczny

 1. Używanie krótkofalówek, telefonów komórkowych oraz pagerów w trakcie gry jest zabronione. Używanie telefonów komórkowych dozwolone jest wyłącznie w celu skontaktowania się z sędzią lub Komitetem Turnieju.

 2. Reguła 4.3 zezwolona na używanie elektronicznych urządzeń służących jedynie do pomiaru odległości.

14. Wózki golfowe samojezdne (typu Melex)

Używanie wózków golfowych samojezdnych oraz elektrycznych podczas rund regulaminowych jest dozwolone .

15. Harmonogram turnieju, tempo gry

 1. Wszyscy gracze winni dostosować swoją obecność na zawodach do harmonogramu gry w turnieju. Komitet Turnieju nie będzie brał pod uwagę żadnych przesunięć czasu gry związanych z indywidualnymi oczekiwaniami graczy.

 2. Opóźnianie gry. Wolne tempo gry. Tabela czasów:

  a. Komitet Turnieju ustali czas, w jakim grupa powinna zagrać dołek, rundę lub jej część. Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Pierwsza grupa będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji w każdym momencie rozgrywania rundy, gdy przekroczy czas określony w Tabeli Czasów. Każda następna grupa będzie uważana za niezachowującą swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy nią, a grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu na starcie.

  b. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas będzie ostrzeżona przez sędziego. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest ciągle spóźniona lub „out of position”, grupie będzie mierzony czas bez ponownego ostrzeżenia. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy – 50 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego zawodnika z grupy. Poza putting green’em czas na uderzenie rozpoczyna się od momentu, gdy zawodnik miał wystarczającą ilość czasu na dojście do piłki, jest to jego kolej gry i może wykonać uderzenie bez zakłóceń zewnętrznych. Czas spędzony na pomiarze odległości zaliczany jest do czasu na uderzenie. Na putting green’ie czas na uderzenie rozpoczyna się od momentu, gdy zawodnik miał wystarczającą ilość czasu na podniesienie, oczyszczenie i odłożenie piłki, naprawienie śladów po piłkach i starych dołkach, usunięcie naturalnych utrudnień ruchomych na swojej linii puttingu. Czas spędzony na odczytywaniu linii puttingu zaliczany jest do czasu na uderzenie. Jeżeli którykolwiek z graczy przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę i otrzyma odpowiednią karę od sędziego. Karą za opóźnianie gry podczas rundy jest:

  pierwsze wykroczenie: odjęcie jednego punktu od wyniku ogólnego rundy.

  drugie wykroczenie: odjęcie dwóch następnych punktów od wyniku ogólnego rundy.

  trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja.

  c. Aby zachować odpowiednie tempo gry, wprowadzona zostaje zasada limitu uderzeń na dołku. Limitem jest par dołka plus 5 uderzeń. Po przekroczeniu limitu uderzeń zawodnicy są zobligowani do podniesienia swojej piłki i kontynuacji gry z następnego tee lub w przypadku 18 dołka, zakończenia gry. Niezastosowanie się do powyższej zasady skutkowało będzie opóźnianiem gry i podlegać będzie karze przewidzianej w punkcie poprzednim (patrz pkt. 15.2.b.)

16. Postanowienia końcowe

Wszelkie uwagi uczestników turnieju World Corporate Golf Challenge Poland dotyczące stanu pola, organizacji turnieju lub innych spraw z tym związanych winny być zgłaszane na piśmie lub drogą elektroniczną do Komitetu Turnieju.

17. Zgody i prawa

Uczestnik turnieju wyraża zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych partnerom WCGC oraz innym podmiotom, współpracującym z WCGC przy organizacji turniejów golfowych dla celów marketingowych oraz nieodpłatne wykorzystywanie przez WCGC mojego wizerunku, utrwalonego w związku z moim uczestnictwem w Turnieju, dla celów zorganizowania Turnieju oraz promocji innych turniejów WCGC.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Plej Sp. z o.o., jako administrator danych osobowych uczestników turnieju golfowego WCGC, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej RODO poniżej przedstawia Pani/Panu informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 1. Administrator danych osobowych:

Plej sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa

 1. Cel przetwarzania danych:

organizacja turnieju golfowego WCGC

działania archiwalne i promocyjne turniejów golfowych WCGC

prowadzenie działań marketingowych

 1. Podstawa prawna

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy dotyczącej uczestnictwa w zawodach WCGC)

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora – cele archiwalne i promocyjne, obrona przed ewentualnymi roszczeniami)

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda – prowadzenie działań marketingowych przez partnerów turnieju WCGC oraz inne podmioty, współpracujące z Administratorem przy organizacji turnieju golfowego WCGC)

 1. Odbiorcy danych

osoby upoważnione przez Administratora będące jego pracownikami lub świadczące dla niego usługi na podstawie umów cywilnoprawnych

podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie organizacji turnieju golfowego WCGC

partnerzy turnieju WCGC oraz inne podmioty, współpracujące z Administratorem przy organizacji turnieju golfowego WCGC

 

 1. Okres przechowywania danych:

w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO do dnia przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w turnieju WCGC

w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO do czasu wyrażenia sprzeciwu

w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO do czasu cofnięcia zgody

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Agnieszka Rolbiecka, adres email: [email protected]

Administrator nie zamierza przekazywać przetwarzanych danych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

Administrator nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych.

Jednocześnie Administrator informuje Panią/Pana, że:

 1. Ma Pani/Pan prawo do:

 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,

 • sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (przetwarzanie uzasadnione prawnym interesem Administratora). Po otrzymaniu sprzeciwu opartego na powołaniu się na szczególną sytuację Administrator zaniecha przetwarzania danych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego ich przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pan interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

 • przenoszenia danych, czyli prawo otrzymania od Administratora i przesłania we własnym zakresie do innego administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do żądania, by Pani/Pana dane osobowe zostały przez Administratora przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe,

W celu realizacji wskazanych powyżej praw może Pani wysłać wiadomość na adres email: [email protected]

 • wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Treść zgód/oświadczeń: